ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2019/2020

Boniewo, 2019.09.16ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia

„Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2019/2020”


I. ZAMAWIAJĄCY :


Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo, woj. Kujawsko-pomorskie


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( DZ.U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm).


III. OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI REALIZACJI
ZAMÓWIENIA :


Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2019/2020 w ilości 7500 litrów o następujących parametrach :


a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg b) temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 ° C c) lepkość w temperaturze 20 ° C nie większa niż 6,00 mm 2 / s d) temperatura zapłonu nie niższa niż 56 ° C.


Wielkość dostawy będzie określał każdorazowo zamawiający telefonicznie na dwa dni przed terminem dostawy.


Dostawa będąca przedmiotem zamówienia opisana jest we Wspólnym Słowniku Zamówień w sposób następujący : a) Przedmiot główny - CPV 09135100-5 - olej opałowy b) Przedmiot dodatkowy - CPV 60112000-6 – usługi publicznego transportu drogowego


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :


Data rozpoczęcia dostawy - od dnia zawarcia umowy Data zakończenia dostawy - do dnia 30 kwietnia 2020 roku.


V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


Oferty można składać faksem na nr 54 2840671 , pocztą tradycyjną na adres Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo oraz pocztą elektroniczną na adres ug_boniewo@wp.pl do dnia 24.09.2019 r. godz. 15;15.VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:


a/ Cena netto 1 litra oleju opałowego ….................................. zł b/Cena netto transportu 1 litra oleju opałowego …....................... zł c/Podatek Vat 23% od 1 litra oleju opałowego wraz z transportem …............................... zł d/Wartość brutto 1 litra oleju opałowego wraz z transportem ( poz. a+b+c) …..................... zł słownie: …................................................................................................................ zł brutto.


VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:


1. Ocenie podlegają oferty nieodrzucone 2. Kryteriami oceny ofert są:


-cena – 100%


3.Do porównania i oceny ofert dla kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór:


najniższa cena oferty brutto C = ------------------------------------- x 100% cena brutto oferty badanej


przyjmuje się, że 100% + 100 pkt.


VIII. Odpowiedź o wynikach zostanie dostarczona faksem lub pocztą zgodnie z przesłana ofertą.


IX. Wykonawca składający ofertę akceptuje w pełni warunki umowy ustalone przez Zamawiającego ( cena oferty nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy).


X. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
§   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boniewo  jest Pan Paweł Modrzejewski kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie,Dostawa oleju opałowego wraz z transportem na sezon grzewczy 2018/2019”
prowadzonym w trybie art.4 pkt 8 ustawy PZP,
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
______________________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego


Załączniki do oferty  oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx (19kB) word   oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx (18kB) word   grupa kapitałowa-1.docx (11kB) word


Wynik przeprowadzonego postępowania wynik postępowania.pdf (248kB) pdf

8 października Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę z wybranym wykonawcą na dostawę oleju opalowego. Cena brutto 1 litra oleju z transportem 3,59 PLN

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 września 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 września 2019, 08:19:42)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 października 2019, 20:35:10)
Zmieniono: podpisanie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 166