Publikacja książki pn. Bitwa pod Szczytnem


Boniewo, dnia 10.07.2019 rok
 
 
 
 
Gmina Boniewo  zwraca się z zapytaniem podania ceny publikacji książki pn. Bitwa pod Szczytnem Ks. Jarosława Włodarza :
 
1.ilość publikacji -1000  egzemplarzy,
2. twarda oprawa w kolorze czerwonym , opisy na oprawie tłoczone w kolorze złotym,
3.Gmina udostępni  książkę  wyłącznie w formie papierowej . Książka składa się z 637 stron plus strona tytułowa ,
4. Książka zawiera opisy, mapy, szkice, zdjęcia / kolor czarno-biały/  – pisane maszynowo oraz odręcznie .
5.Termin realizacji zadania do 10 września   2019 rok.
6.Format A 4
7.Papier zwykły , kolor kremowy lub  ecru
8.Informacja na pierwszej stronie książki o dofinansowaniu zadania zgodnie z przesłanym wzorem przez Zamawiającego
9.W ramach oferty Wykonawca wykona opracowanie graficzne, redakcję, korekty, skład, druk , publikację  inne prace konieczne do opublikowania i wydania książki .
 
Wykonawca dostarczy również publikację na nośniku elektronicznym w – 3 egz.
 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

v  nazwę i adres oferenta:
v  wartość oferty (netto oraz brutto),
v  termin ważności oferty min . 90 dni
v  termin realizacji .
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
 
v  Doświadczenie w wydrukowaniu co najmniej 1 publikacji w nakładzie co najmniej 500 sztuk każdej z tych publikacji (w tym raporty, broszury, książki ,  inne ) w ciągu ostatnich 3 lat .
v  Nie być powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni z warunku zostanie odrzucony z postępowania.
 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28  bądź dostarczona osobiście  w sekretariacie Urzędu gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , Boniewo Lu b na adres inwestycje_ug@interia.pl
 
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.
 
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2019  roku.
 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100 %.
 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  o czym poinformuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli  oferty   oraz zamieści informację na www.bip.boniewo.pl

numer ISBN 978-83-63041-11-3

załączniki formularz cenowy.docx (29kB) word   oświadczenie załącznik do oferty.docx (34kB) word   załączniki 2.docx (33kB) word

 Zestawienie złożonych ofert  zestawienie ofert.docx (13kB) word

wynik przeprowadzonego postępowania wynik przeprowadzonego postepowania.docx (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 lipca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2019, 12:02:31)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 lipca 2019, 18:28:13)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 279