Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Księgowego w Zespole Szkół w Boniewie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
 
Księgowego w Zespole Szkół w Boniewie  oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 
w Boniewie
 


Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z  2018 r. poz. 1260) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 869.)

 
Dyrektor Zespołu Szkół w Boniewie  i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie ogłaszają nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.
 
 
1.Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
 
Zespół Szkół w Boniewie – ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie – ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
 
 
2. Określenie stanowiska urzędniczego: księgowy
 
3. Wymiar etatu: ½ etatu Zespół Szkół w Boniewie i ½ etatu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie
 
4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 
5. Wymagania formalne:
 
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
c) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie:
– ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości, lub
– ukończona średnia szkoła ekonomiczna, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna
i posiadanie co najmniej  5 – letniej praktyki w księgowości

6. Wymagania dodatkowe:
 
a) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
d) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
e) znajomość przepisów płacowych,
f) znajomość przepisów ZUS,
g) znajomość obsługi programów: pakietu Vulcan Optivum, pakietu Doskomp, Płatnik, Portal GUS, E-Deklaracje.
h) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,
i) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
j) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,
k) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
l) biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet),
m) dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.
n) znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych , świadczeń wychowawczych
 
7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,
b) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
c) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej,
d) odpowiedzialność za finanse publiczne,
e) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
– odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową           jednostki,
 
– dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
 
operacji finansowych,
– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 
- rozliczanie środków  finansowych pozyskanych z dotacji
 
- rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych  zgodnie z ustawą o pomocy osobom
 
uprawnionym  do alimentów
 
f) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) kontrola obsługi Szkoły i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu płac, ZUS, US, GUS.
 
 
8.Wymagane dokumenty
 
a) list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,
f) oświadczenia kandydata o:
– braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
– o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe
– o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe
– o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (wzory oświadczeń w Załączniku Nr 6).
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 15. 07.2019  do godziny 11:00
 
pod adresem:
Zespół Szkół w Boniewie, ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo, pokój nr 6,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 513 083 977 lub 509 714 604
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.boniewo.pl
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
http://www.bip.boniewo.pl
 
Zarządzenie w sprawie regulaminu.odt (14kB) plik   Zarządzenie NR 4 ogłoszenie.docx (13kB) word   Zarządzenie Kierownika w sprawie ogłoszenia konkursu.odt (13kB) plik Regulamin GOPS Boniewo 2019.doc (44kB) plik   Zarządzenie Kierownika o naborze.odt (16kB) plik Regulamin ZS Boniewo 2019.doc (74kB) word   ZNr OŚWIADCZENIA.docx (13kB) word
 
 
 
 
  Wynik przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boniewie doc07583120190724094528.pdf (263kB) pdf
 
  Wyniki przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Boniewie informacja o wynikach naboru.pdf (4167kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zofia Boratyńska , Zbigniew Łuczak (1 lipca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 lipca 2019, 13:34:47)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 lipca 2019, 10:16:50)
Zmieniono: wynik postępowania Zespół Szkół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2040