usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej numerem 227 położonej w miejscowości Bierzyn


 
OP. 6131.47.2015
                                                                                   Boniewo, dnia 12 lutego 2015 r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
 
             Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku P...........................
 
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  ................... na usunięcie :          - 1 (jednej) sztuki  drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm,
wynoszącego 375 cm, z terenu działki oznaczonej numerem 227 położonej w miejscowości Bierzyn stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                                
2. Stwierdzić, że usunięcie drzewa nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 15.04.2015 r.  

4.  Nakazać posadzenie młodego drzewka  w ilości co najmniej 1 sztuki w następnym sezonie
     wegetacyjnym na terenie własnej posesji.
                                                                             

 

U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 09.02.2015 r. wpłynął wniosek  ....................... wraz  z mapą określającą  usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości. 
Drzewo uszkodzone przez wiatr i nie rokuje szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza,
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.
Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia                bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności      mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres
 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy
    przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (12 lutego 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 lutego 2015, 15:05:34)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 lutego 2016, 08:53:00)
Zmieniono: czcionka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 557