usuniecie drzew z terenu działki oznaczonej nr 168 położonej w miejscowości Bierzyn


 
OP. 6131.134.2014
                                                                        Boniewo, dnia 17 listopada 2014 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Zdzisława Goździkowskiego zam. Bierzyn 39, 87 – 851 Boniewo
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Zdzisławowi Goździkowskiemu zam. Bierzyn 39, 87 – 851 Boniewo  na usunięcie 4 (czterech) sztuk drzewa gatunku akacja o obwodzie pni na wysokości 130 cm
wynoszących 170 cm – 2 szt., 190 cm - 1 szt., 160 cm - 1 szt., z terenu działki oznaczonej nr 168 położonej w miejscowości Bierzyn, stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                    
2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.03.2015 r.                                                                                
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 4 sztuk w następnym sezonie   
    wegetacyjnym,  na terenie własnej posesji.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 13.11.2014 r. wpłynął wniosek  Pana Zdzisława Goździkowskiego zam. Bierzyn 39, wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic  nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.                        Wymienione drzewa są w złym stanie zdrowotnym, są uschnięte i nie rokują szansy  na przeżycie,  z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia      bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności        mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (17 listopada 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 listopada 2014, 19:30:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 625