zmiana ostatecznej decyzji Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo

Boniewo dnia 10.10 2010 r.DECYZJA
Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14.06.1060 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) po uzyskaniu zgody strony tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek

zmieniam
ostateczną decyzję Wójta Gminy Boniewo z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo w ten sposób, że po punkcie 10 dodaje się punkty 11,12,13 o treści: Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych: a) niesegregowane odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych należy unieszkodliwić poprzez przekazanie do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu i poddanie ich segregacji na linii sortowniczej, b) odpady komunalne ulegające biodegradacji należy poddać procesowi kompostowania w komposterze lub procesowi biodegradacji na pryzmie energetycznej - RZUOK Machnacz. c) wysegregowane odpady komunalne należy przekazać podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności polegającej na odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów na podstawie odrębnych umów. 12. Dopuszczalny do składowania poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Stosownie do zapisów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przedsiębiorstwo ma obowiązek redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko. Dla mieszkańców gminy Boniewo obsługiwanych przez PGK „Saniko” Sp. z o.o. wynosi: do dnia 31.12.2010 roku nie więcej niż 35 kg namieszkańca, do dnia 31.12.2013 roku nie więcej niż 24 kg na mieszkańca, do dnia 31.12.2020 roku nie więcej niż 16 kg na mieszkańca. 13. Sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji. Obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów należy realizować poprzez: - zastosowanie urządzenia typu komposter - produkcja produktu organicznego w systemie zamkniętym na bazie czystych odpadów organicznych, - unieszkodliwianie zanieczyszczonych odpadów organicznych na pryzmach enegetycz- nych, w wyniku czego następuje rozkład substancji organicznej oraz produkcja biogazu wykorzystywanego gospodarczo w generatorze prądu.

UZASADNIENIE

Ostateczną decyzją Wójta Gminy Boniewo z dnia 29.04.2010 r. udzielono zezwolenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp.z o.o. we Włocławku na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo. W dniu 12.08.2010 r. do Urzędu Gminy w Boniewie wpłynęło Wystąpienie Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w którym Inspektor zarzucił, że w/w decyzja nie zawiera uregulowań dotyczących : sposobu postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych, dopuszczalnego do składowania poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, które to uregulowania powinny być w decyzji zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1966 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto Inspektor zobowiązał Wójta Gminy do wszczęcia postępowania administracyjnego w celu dokonania zmiany wydanej decyzji. Uznając, że zarzuty zawarte w Wystąpieniu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy są zasadne, pismem z dnia 24.08.2010 r. wystąpiono do PGK „Saniko” Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na zmianę w/w ostaecznej decyzji Wójta Gminy Boniewo. PGK „Saniko” wyraziło pisemną zgodę na dokonanie zmiany decyzji Wójta Gminy Boniewo z dnia 29.04.2010 r. Mając na uwadze, że art.9 ust.1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje zawarcie w wydanych zezwoleniach punktów dotyczących: „- sposobu postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych, - dopuszczalnego do składowania poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, - sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji” zmiana ostatecznej decyzji Wójta Gminy Boniewo z dnia 29.04.2010r. jest w pełni uzasadniona. W tej sytuacji orzeczono jak wyżej.
Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwołwczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2 skrytka pocztowa 178 za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewo w terminie 14 dni od daty otrzymania.


Otrzymują:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku ul. Kopernika 2 87-800 Włocławek a/a

Marek Klimkiewicz Wójt Gminy Boniewo

Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (6 marca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 marca 2012, 13:32:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1453

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij