wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek 195 w miejscowości Anielin i 154/6 w miejscowości Łąki Wielkie


 
                                                     Boniewo dnia10.02.2011 r.
 
 
 
 
 DECYZJA
 
 
            Na podstawie art.83.1 i art.86.1 pkt 4 i 13  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz  art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Pabiana zam. Anielin 25 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek 195 w miejscowości Anielin i 154/6 w miejscowości Łąki Wielkie
 
orzekam
 
 1  Zezwolić Panu Janowi Pabianowi  na usunięcie 2 sztuk drzew gatunek topola  obwodzie    pni o obwodzie pni 185cm i 205 cm oraz 3 sztuk drzew gatunek wierzba o obwodzie pni 210 cm,193 cm i 220 cm z terenu działki nr 195 w Anielinie ( topola ) i nr 154/6 w Łąkach Wielkich
topola i wierzby. Działki są własnością Pana Jana Pabiana.
 2. Stwierdzić, że wycinka drzew nie podlega opłacie za usunięcie drzew w związku z koniecz-
  nością udrożnienia rowu melioracyjnego i zapobieżenia powodzi (działka nr 154/6) – art. 86.1. pkt 13 ustawy o ochronie przyrody; natomiast topola na działce 195 zagraża bezpieczeństwu budynków i mienia w nim się znajdującego – art.86.1 pkt 4 przytaczanej ustawy.
 3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2011 r.
 
Warunki szczegółowe:
 
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia               bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          
    mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
  
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  we Włocławku za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Wniesienie odwołania nie podlega opłacie skarbowej na podstawie w/w ustawy.
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (10 lutego 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 lutego 2011, 08:40:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1242