decyzja dot. odbioru odpadów SANIKO 29.04.2010

Boniewo dnia 29.04.2010 r.

DECYZJANa podstawie art 7 ust. 1 pkt 1, ust.6, art.9 ust.1, ust. 1A, ust 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z poźn.
zmianami/, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o. o. 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4 o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Boniewo


UDZIELA ZEZWOLENIA


Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku
ul. Komunalna 4 o numerze Regon 910041776 na świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo na czas oznaczony od dnia 01.05.2010 r. do dnia 30.04.2012 r.


Ustala się następujące warunki świadczenia usług:Stałe odpady komunalne przewożone będą do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu eksploatowanego przez Spółkę „SANIKO”.

Przedmiotem działalności Spółki na terenie gminy Boniewo jest świadczenie usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:
- odbieranie odpadów komunalnych zaklasyfikowanych zgodnie z katalogiem odpadów
do grupy 20 tj. odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych o kodach: 200113 do 201023, 200126,
200127, 200129, 200131, 200133, 200135, 200137.
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów użytkowych – odbiór odpadów opakowaniowych z grupy 15tj.:
150101 – opakowania z papieru i tektury,
150102 – opakowania z tworzyw sztucznych,
150104 – opakowania z metali,
150105 – opakowania wielomateriałowe,
150107 – opakowania ze szkła.
- inne usługi komunalne wykonywane na rzecz zleceniodawców,
- odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. 200135 i 200136,
- odbiór odpadów pobudowlanych.


Firma jest zobowiązana do prowadzenia działalności objętej niniejszym zezwoleniem na
zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na
warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Zobowiązana jest w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług i niezawodności
w odbiorze odpadów od właścicieli. Wywóz odpadów komunalnych winien być dokonany
w sposób uniemożliwiający ich wypadanie podczas transportu.

Pojemniki i środki transportu przeznaczone do gromadzenia i przewozu odpadów
komunalnych należy utrzymywać w należytym stanie sanitarno - higienicznym tj. poddawać
dezynfekcji w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Podmiot, któremu zostało udzielone niniejsze zezwolenie zobowiązany jest do:
a) zawierania umów z osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami,
od których następuje odbiór odpadów komunalnych,
b) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
c) wystawiania przynajmniej raz na kwartał dowodów opłat za wykonane w danym czasie
usługi odbioru odpadów komunalnych,
d) przekazywanie do Urzędu Gminy w Boniewie do dnia 15-go każdego miesiąca pisem-
nych i elektronicznych sprawozdań o ilości dostarczonych odpadów na składowisko
komunalne w poprzednim miesiącu oraz ilości odpadów zebranych selektywnie, a także
o ilości zawartych lub zerwanych umów na wywóz odpadów.

Podmiot otrzymujący zezwolenie zobowiązany jest do stałego przestrzegania
obowiązków zawartych w niniejszej decyzji oraz obowiązujących przepisów prawnych.
Nie przestrzeganie w/w zapisów może spowodować cofnięcie niniejszego zezwolenia.

W przypadku zakończenia działalności na terenie gminy Boniewo zobowiązuje się PGK „Saniko” Sp. z o. o. do przeprowadzenia niezbędnych zabiegów z zakresu ochrony środowiska polegające na uprzątnięciu miejsc odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnieniu obsługiwanych przez Spółkę pojemników na odpady.

Zezwolenie wygasa:
1/ z upływem terminu, na który zostało wydane,
2/ w związku z likwidacją podmiotu, na którego wniosek zostało wydane,
3/ w związku z zaniechaniem przez Spółkę działalności objętej zezwoleniem.

Zezwolenie może być cofnięte:
1/ za zgodnym porozumieniem stron,
2/ utraty przez Spółkę innych pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zezwolenia.

Zezwolenie może być cofnięte Spółce bez odszkodowania w następujących przypadkach:
1/ w związku z ewidentnym naruszeniem obowiązków wynikających z zezwolenia,
2/ utraty przez Spółkę zdolności wykonywania zadań objętych zezwoleniem,
3/ upadłości bądź likwidacji Spółki,
4/ gdy cofnięcie zezwolenia następuje na wniosek Spółki.


Uzasadnienie

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko”Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku ul. Komunalna 4 jako podmiot prowadzący usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych, jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na świadczenie tego rodzaju usług.
Przedsiębiorstwo działa na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000095781 – data rejestracji 01.03.2002 r. PGK „Saniko” prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami od dnia 08.01.1993 r. ( przed przekształceniem
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prowadziło tę działalność od 1951 r. ).
Eksploatuje Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gmina Brześć
Kujawski obejmujący: sortownię, kompostownię i składowisko odpadów balastowych.
Wyposażone jest w środki techniczne służące do wywozu odpadów stałych z pojemników, kontenerów, odpadów stałych luzem i ładowarek do załadunku odpadów stałych luzem.
PGK „Saniko” jest właścicielem pojemników (o zróżnicowanej pojemności) i kontenerów na odpady stałe.


Ponadto podmiot spełnia warunki Uchwały Nr XXXIII/186/10 Rady Gminy Boniewo z dnia
15 marca 2010 r. określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Boniewo.


Przedsiębiorstwo zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia z 2001 r.
(Dz.U. Nr 62, poz.628 ze zm.) posiada zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwia- nie odpadów.


Biorąc pod uwagę powyższe,w oparciu o art. 9 ust.1 przytoczonej na wstępie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również obowiązujące przepisy w zakresie
usuwania stałych odpadów komunalnych, udziela się zezwolenia na warunkach określonych niniejszą decyzją.


Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Boniewo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity
Dz. U. Z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 107 zł w postaci wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Boniewie.


Otrzymują:


1/ PGK „SANIKO” Sp. z o. o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek


1/ a/aWytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (29 kwietnia 2010)
Opublikował: Michał Galant (17 maja 2010, 09:26:02)

Ostatnia zmiana: Michał Galant (17 maja 2010, 09:30:22)
Zmieniono: dodano treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2494

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij