PROTOKÓŁ Nr 11.2020 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


 
Or.0012.11.2020
PROTOKÓŁ Nr 11.2020
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu 09 marca 2020 r.
w godzinach od 9:00 do 10:30
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji, co wobec składu wszystkich Komisji wynoszącego 14 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni: radny Paweł Bocian
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Omówienie zmian do budżetu Gminy Boniewo na 2020 r.Omówienie zmian do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.Omówienie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.Omówienie programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Boniewo.Omówienie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.Omówienie sprawozdania z działalności PP Choceń oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Boniewo za rok 2019.Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której podmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat.Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy
      w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Sprawy różne ( podanie właścicieli działek rekreacyjnych z Łączewnej ).Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Wprowadzenia do tematu dokonał Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady
i poprosił Panią Skarbnik Gminy o zapoznanie ze zmianami do budżetu gminy na 2020 r.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że drogi w Łąkach Wielkich i Lubominie Leśnym otrzymały pozytywną akceptację do współfinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wspólną decyzją z Panem Wójtem zabezpieczyła 50 tys. zł na przygotowanie
i opracowanie dokumentacji na kolejne drogi gminne do modernizacji. Gmina otrzymała środki na wcześniej złożony  wniosek na zbiórkę folii po kiszonkach. Zmiany dotyczą otrzymanych środków na cyfryzację w wysokości 16.766 zł, które możemy wydatkować, a nie oddawać. Gmina otrzymała też środki na wybory Prezydenckie. Zabezpieczone zostały środki na remont budynku pod Dom Seniora w Boniewie i dokonane zostały przesunięcia środków na Seniora + w Osieczu Małym. Brakujące środki będą pokrywane z wolnych środków.
 
Radny Marcin Stawicki zapytał jakich dróg będą dotyczyły te projekty na które są zaplanowane środki w wysokości 50 tys. zł ?
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że dotyczy to dalszych jeszcze nie przygotowanych do realizacji. Priorytetem dla nas jest to by, wszystkie drogi były utwardzone asfaltem. Głównym ograniczeniem dróg jest ich szerokość oraz połączenie z drogami powiatowymi. W wielu przypadkach koniecznością jest wykonanie pomiarów geodezyjnych, bo drogi się rozjeżdżają. Żeby skorzystać z dofinansowania na drogi, to musimy mieć je przygotowane. Środki
z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy w większości przeznaczają na drogi.
 
Radny Marcin Stawicki powiedział, że jego sołectwo deklaruje  środki sołeckie
z przeznaczeniem na drogi.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że wnioski na drogi są składane  i zawsze musimy mieć środki finansowe przygotowane na półce, musimy być w gotowości.
 
Radny Marcin Stawicki zapytał o drogę przez parowy do Łąk Wielkich – czy będzie dalej ciągnięta, dokończona?
 
Wójt Gminy powiedział, że planowaliśmy te drogę do zrobienia i teraz właśnie z FOGR-u będą środki na dokończenie tej drogi ,by było dalsze połączenie aż do Osiecza Wielkiego.
 
Radny Mirosław Piasecki poruszył temat drogi w Osieczu Wielkim do Pana Głowackiego.
 
Pan Wójt i Pani Skarbnik Gminy powiedzieli, że były już prowadzone rozmowy i ta droga będzie robiona.
 
Dodatkowo wyjaśnił Pan Przewodniczący Rady, że te drogi były zgłoszone do Zarządzenia Kryzysowego.
 
Wójt Gminy stwierdził, że Państwo ma teraz inne ważniejsze problemy i jak słychać sięgnie prawdopodobnie  po te środki na walkę z koronawirusem.
 
Radna Henryka Wojasińska zapytała, czy będą jakieś środki na drogi prywatne?
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie, bo są to środki publiczne.
 
Wójt Gminy powiedział, że być może jak zrobimy już wszystkie drogi gminne, to może będziemy mogli przejąć te drogi prywatne i je robić.
 
Przewodniczący Rady powiedział, że w pierwszej kolejności będziemy robić drogi gminne, a w dalszej kolejności dopiero drogi prywatne.
 
Ad. pkt 3.4 i 9 Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zofia Boratyńska poinformowała o konieczności wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który był przyjęty uchwałą w roku 2017. Program taki  jesteśmy zobowiązani posiadać  dostosowany do obowiązujących przepisów ustawy
o przeciwdziałania przemocy Zmiany jakie są konieczne do wprowadzenia są zapisane
w projekcie uchwały, który przekazała radnym do zapoznania się.
Kolejny projekt uchwały z jakim zapoznała radnych Pani Kierownik GOPS to uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmiana obowiązującego Statutu wynikła
z konieczności dostosowania przedmiotu działalności i organizacji wewnętrznej Ośrodka do zadań wynikających z przepisów prawa. Celem zmian w Statucie jest odzwierciedlenie faktycznie wykonywanych zadań przez GOPS i uporządkowanie prawnych zapisów statutu.
            Pani Kierownik poinformował, że w Gminie Boniewo jest powołany taki Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie i w skład tego zespołu powołani są: pracownik socjalny, policjant, pedagog szkolny, pielęgniarka i powinien być jeszcze kurator sądowy, którego planujemy uzupełnić do składu. Stosowne materiały przekazała radnym do zapoznania się.
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi? Nikt nie wniósł żadnych uwag.
 
Ad. pkt 5.  Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i powiedział, że Program ten jest przyjmowany corocznie. Radni otrzymali projekt Programu na 2020 r. do zapoznania się. Wspólnie został przeanalizowany Rozdział 9. Programu „Środki finansowe na realizację zadań wynikających z programu”. Na realizacje programu zostały wyasygnowane środki w wysokości 10.000 zł.
 
Wójt Gminy poinformował, że zmieniony został lekarz, który zapewni całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom, które  w wyniku zdarzeń drogowych odniosą obrażenia. Na podstawie umowy z Gminą będzie tę opiekę sprawować Przychodnia Weterynaryjna PROVET  Pasieka 3, 87-865 Izbica Kujawska.
 
Ad. pkt 6. Przewodniczący Rady poprosił radnych o zapoznanie się ze Sprawozdaniem
z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok. Sprawozdanie będzie przyjmowane uchwałą na najbliższej sesji.
 
Ad. pkt 7. Przewodniczący Rady powiedział, że radnym został przekazany Raport roczny za 2019 r. o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku w celu zapoznania się z danymi. Na sesję zostanie zaproszony Kierownik Posterunku Policji w Choceniu w celu złożenia wyjaśnień na ten temat. Poprosił radnych o zapoznanie się z materiałami.
 
Ad. pkt 8. Kolejny temat jaki został omówiony to kwestia wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której podmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat.
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że temat dotyczy działki rolnej  w Osieczu Wielkim.
 
Radny Marcin Stawicki zapytał, czy cena dzierżawy się zmienia, czy jest adekwatna do obecnego rynku?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że tak, ta nieruchomość rolna jest pod działki budowlane, trudna do uprawy, bo są tam słupy elektryczne, zasuwa z hydrantem od wodociągu. Obecny dzierżawca ją użytkuje rolniczo, nieruchomość jest przy drodze powiatowej i jest chociaż porządek, nie rosną chwasty -  wcześniej nikt nie chciał.
 
Ad. pkt 10. Przewodniczący Rady przedstawił podanie skierowane do Rady Gminy Boniewo od Państwa G. posiadających działkę letniskową w miejscowości Łączewna
w sprawie wyrażenia zgody na utwardzenie drogi polnej przy ich działce.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że sprawdziliśmy, że jest tam kawałek drogi gminnej.
 
Wójt Gminy powiedział, że trochę ten temat nam umknął. Tych napraw się boi, bo różne są reakcje właścicieli działek letniskowych. Domki letniskowe są pobudowane na skarpie i woda płynie spadkiem w dół  i robią się wyrwy, które są problemem dla tych działkowiczów.
Z działkowiczami jest od zawsze problem. Zrobiliśmy punkt na śmieci, ale później musieliśmy go zlikwidować. Nie ma gdzie postawić dużych pojemników, bo nikt przy swojej działce nie wyraża zgody. Dla nich jest problem by wystawić worki z odpadami, bo są rozrywane przez psy i koty.  
Wójt powiedział, że problem z nawożeniem kamienia jest małym problemem, jedna przyczepa zostanie tam skierowana, ale czy to załatwi problem? Składane są ciągle skargi, odwołania na wysokość podatków i opłat za odpady. Mamy tam gminną drogę do zrobienia, ale będzie trzeba zrobić tam od razu odwodnienie, a każdy będzie swojej działki bronił. Ponadto nie wszyscy chcą tam dobrej drogi ze względu na wzmożony ruch.
 
Radny Marcin Stawicki opowiedział się za przydzieleniem im tych 5 ton kamienia, pod warunkiem, że sobie sami rozgarną.
 
Radna Henryka Wojasińska powiedziała, że ma sprawę dotyczącą drogi w Lubominie Leśnym, czy będzie tam kostka zdejmowana i można ją pozyskać.
 
Wójt Gminy powiedział, że droga będzie robiona w Lubominie Leśnym, ale kostka nie będzie nigdzie wywożona.
 
Radna Karolina Mysior powiedziała, że jej sąsiad ma zapytanie dlaczego nie zabierają od niego śmieci ?
 
Radny Mirosław Piasecki zapytał czy wszyscy złożyli deklaracje i płacą za odpady?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że ten proces trwa. Jest jedna pracownica na tym stanowisku
i wprowadza wszystkie dane. Wszystko zostanie wyjaśnione, ale to jeszcze trochę czasu potrwa.
 
Radna Henryka Wojasińska proponowała wprowadzić ograniczenia w opłatach dla rodzin, gdzie dzieci studiują.
 
Skarbnik Gminy nie jest to takie proste, bo jak policzyć ten czas, kiedy nie studiują.
 
Radny Marcin Stawicki poruszył temat wycięcia krzaków przy drodze powiatowej
w Łąkach Markowych przy Panu Jabłońskim oraz temat założenia lamp ulicznych
w sołectwie, w jakim czasie to będzie?
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że trzeba trochę poczekać.
 
Przewodniczący Rady powiedział, ze prawdopodobnie to potrwa do 9 miesięcy, trzeba cierpliwie czekać. 
 
Radna Henryka Wojasińska zakomunikowała temat zniwelowania burty przy drodze
w Lubominie Leśnym.
 
Wójt Gminy powiedział, że trzeba równiarkę.
 
Radny Ireneusz Górski też poprosił o zebranie tej burty na drodze w Lubominie Leśnym od Pana Kwiatkowskiego do Pana Wypijewskiego ( 20 cm zebrać), zapytał czy będzie robiona droga od Pana Mikołajczaka w Lubominie w stronę Lubomina Leśnego?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że tak będzie robiona. Po tych opadach nie można wytyczyć tej drogi. Czekamy na jej obsuszenie. Jeżeli chodzi o zebranie poboczy to może się odbyć ze środków funduszu sołeckiego. Z tego tytułu należy się określić, co w pierwszej kolejności robić – bo to są koszty. Priorytetem jest też w tamtym kierunku zrobienie drogi do jednej Pani na końcu wsi albo zebranie burt.
 
Radny Jam Modrzejewski poruszył temat drogi w Boniewie przy sklepie Państwa Lewandowskich. Stwierdził, że należałoby się zainteresować, bo po deszczu robi się tam jezioro.
 
Skarbnik Gminy ku przypomnieniu powiedziała, że należy pamiętać o tym ,że w tych sołectwach gdzie są robione drogi to środki są przeznaczane na inwestycje.
 
Radny Marcin Stawicki powiedział, że do Pani G. był doprowadzany wodociąg i teraz jest kwestia naprawienia płotu, ogrodzenia, wnioskował by temat ten był dokończony.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, ze każdy robił przyłącze wodociągu na koszt własny, ta Pani wcześniej nie chciała, a teraz ma zrobione na koszt gminy i uważa, że resztę powinna sobie zrobić na koszt własny.
 
Wójt Gminy powiedział, że jak będą pracownicy publiczni to spróbujemy ten płot naprawić.
 
Radny Marcin Stawicki zapytał czy w szkole mamy wzmożone środki na koronawirusa?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że czekamy na wytyczne, jeśli chodzi o kwestię dezynfekcji to jest uruchomiona.
 
Ad. pkt 11.  Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
Protokół sporządziła:                                       Przewodniczący obrad
 
Grażyna Kwiatkowska                                     Adam Ciesielski                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                            

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (19 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 marca 2020, 13:36:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59