Zapytanie w sprawie podania ceny zakupu i dostawy Przenośnego systemu nagłośnieniowego/wzmacniającego

Zdjęcie


Zdjęcie


Zapytanie w sprawie podania ceny  zakupu i dostawy :
 
Przenośnego  systemu nagłośnieniowego/wzmacniającego  z wbudowanymi, rozszerzającymi funkcjonalność: odbiornikiem mikrofonu bezprzewodowego LDM D216, odtwarzaczem Mp3 z funkcją Bluetooth oraz procesorem efektów
 

PARAMETRY :
 
Moc muzyczna WMAX:
150W
Moc znamionowa WRMS:
75W
Głośnik wysokotonowy:
1" Driver
Głośnik niskotonowy:
10"
Pasmo przenoszenia (Hz):
50-20000
Impedancja (Ω):
4
Wejścia:
Combo(in) x1; Chinch(in) x1; Hi-z (jack) x1
Wyjścia:
Chinch(out) x1; Speakon(out) x1
Zasilanie:
Akumulator 7Ah
Czas pracy akumulatora (h):
min 8
Gniazdo statywu:
Tak
Wykończenie:
Powłoka poliuretanowa
Wymiary SxWxG (mm):
235x450x280
Waga (kg):
do 14,5
Gwarancja (lata):  2
dwa mikrofony UHF
 
Dodatkowe wymagania sprzętu :
● W celu ułatwienia transportowania, zestaw musi być  wyposażony w teleskopową rączkę z blokadą w dwóch pozycjach oraz kółka do transportu
·  regulacja Volume
·  Sygnalizacja przesterowania
·  Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
·  Zabezpieczenie termiczne
·  Ciche załączanie i wyłączanie głośników
·  Limiter mocy
·  Możliwość wyłączenia głośnika wewnętrznego (przełącznik głośnika) - funkcja nie obowiązkowa
·  Możliwość podłączenia dodatkowego głośnika zewnętrznego
·  Uprzywilejowanie mowy - automatyczne wyciszanie muzyki w trakcie mowy
 
wbudowane moduły :
1.       odtwarzacz Mp3 z funkcją Bluetooth-Moduł odtwarzacza Mp3 w postaci czytnika kart pamięci SD/MMC + USB z odbiornikiem Bluetooth. Wyświetlacz pokazuje tylko numery utworów. W zestawie pilot.
2.       odbiornik mikrofonu bezprzewodowego LDM D216O-dbiornik mikrofonu bezprzewodowego z regulacją częstotliwości. Cyfrowa transmisja sygnału audio - cyfrowy kod ID likwiduje całkowicie problemy z zakłócaniem sygnału poprzez inne urządzenia emitujące sygnał radiowy. Możliwość synchronizacji przez IR. 2 kanały audio (możliwość równoczesnej pracy dwóch mikrofonów), 2x16 kanałów UHF. Zasięg mikrofonu bezprzewodowego – min 60m.
3.     Moduł procesora efektów
Dostawcy muszą spełniać wymagania :
Nie być powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni z warunku zostanie odrzucony z postępowania.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28  bądź dostarczona osobiście  w sekretariacie Urzędu gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , Boniewo Lub na adres inwestycje_ug@interia.pl
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji
Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia  2019  roku.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100 %.
 
Dostawa sprzętu :

1.      Dostawca wybrany dostarczy sprzęt spełniający wymagania Zamawiającego do 31 sierpnia 2019 roku na adres  Urząd Gminy Boniewo ul. szkolna 28, 87-851 Boniewo na własny koszt .
2.     Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością
3.       W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy
4.     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
5.      Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.
6.     Należność za dostarczony sprzęt  zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego oraz prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego ,
7.     Zamawiający w sytuacji dostarczenia sprzętu  nieodpowiadającego zamówieniu, uszkodzonego, niesprawnego   ma prawo żądać ponownego dostarczenia prawidłowego sprzętu  .
 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  o czym poinformuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli  oferty   oraz zamieści informację na www.bip.boniewo.pl
 
 
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli :

1. LDM ELECTRONIC SP. z o.o. ul. Olszewska 35, 09-300 Żuromin -oferowana cena 3.289,99 PLN

2. Salon Muzyczny ELVIS u. Śniadeckich 5 85-011 Bydgoszcz - oferowana cena 3.150,00 PLN

W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy
  Salon Muzyczny ELVIS u. Śniadeckich 5 85-011 Bydgoszcz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 sierpnia 2019, 16:08:28)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (3 września 2019, 09:34:58)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 254