PROTOKÓŁ Nr 3.2019 z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy


 
Or.0012.3.2019
PROTOKÓŁ Nr 3.2019
z posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy
w dniu  01 marca 2019 r.
w godzinach od 9,00 do 11,45
 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Adam Ciesielski – Przewodniczący Rady Gminy wyłoniony w głosowaniu, udział wzięli członkowie komisji i goście zaproszeni według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Radni uczestniczący: Karolina Mysior. Przewodniczący Rady o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie i po powitaniu członków komisji i gości uczestniczących oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 członków komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 13 stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt porządku obrad, odczytał jego treść, zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian do proponowanego porządku.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 13 członków komisji, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.
Omówienie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.
Omówienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok”.
Omówienie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
Omówienie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zatwierdzenie taryf.
Omówienie sprawozdania z działalności PP Choceń oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Boniewo za rok 2018.
Omówienie projektu Statutu Gminy Boniewo.Sprawy różne.Zakończenie.
 
Ad. pkt 2. Omówienie zmian do budżetu gminy na 2019 rok
Pani Aleksandra Woźniak- Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach do budżetu gminy na 2019 rok. Istotną zmianą jest wprowadzenie projektu „SENIOR PLUS” w miejscowości Osiecz Mały, który realizowany będzie przez trzy lata na łączną kwotę 665.000 zł ze środków Unii Europejskiej w tym: w roku 2019 kwota 274.623,75 zł, w roku 2020 kwota 196.467,50
i w roku 2021 kwota 126.908,75 zł. Finansowy udział środków gminnych wynosi w roku 2019 kwotę 24.500 zł i w roku 2020 kwotę 42.500 zł. Wyjaśniła, że wspólnie z Panem Wójtem byli na negocjacjach i zostaną wprowadzone zmiany do tego projektu, będzie założone centralne ogrzewanie. Drugi projekt jaki zostaje wprowadzony to „SENIOR PLUS”, który będzie realizowany w Świetlicy Łąki Wielkie na łączną kwotę  185.556,78 zł
w tym:148.433,76 zł środki pozyskane  i 37.123,11 zł udział własny środków gminnych.
 
Głos zabrał Pan Marek Klimkiewicz –Wójt Gminy i poinformował, że w Łąkach Wielkich będzie też w ramach tego samego programu Klub Seniora. Obecna świetlica będzie remontowana i przygotowywana pod wskazany cel. Trzecie miejsce dla seniorów będzie przygotowywane w lokalu na górce w Boniewie. Tutaj seniorzy będą mogli przebywać przez cały dzień. Wymienione działania to ukłon w kierunku seniorów, ale poprzez remonty będą poprawione i wyposażone w sprzęt świetlice wiejskie. Wójt zaznaczył, że w ramach rewitalizacji miejscowości w latach następnych będzie robiona świetlica wiejska w Osieczu Wielkim.
Wójt poinformował, że otrzymaliśmy większą dotacje na oświatę, która wynikła z danych
z SIO. Po kontroli otrzymaliśmy środki w wysokości 100.809 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi w miejscowości Sułkówek.
 
Skarbnik Gminy – odbył się już przetarg na drogę Lubomin-Lubomin Rządowy- Bierzyn, będzie to koszt około776.781 zł w tym: 50 % środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
 
Wójt Gminy – ten przetarg przeszedł bardzo dobrze, bo mieliśmy zabezpieczone środki. Kosztorys opiewał na kwotę 1.200.000 zł, a po przetargu kwota jest o wiele niższa.
 
Skarbnik Gminy – wydziela się środki finansowe w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne budowę sieci wodociągowej na działkach w miejscowości Boniewo.
Dołożone zostały środki do zakupu kosiarki ciągnikowej do 30.000 zł, a było zabezpieczone 20.000 zł. By te zadania zostały zrealizowane to zmniejszona została rezerwa budżetowa.
 
Wójt Gminy poinformował o kłopotach związanych z inwestycjami drogowymi i
o wymaganych dokumentach jakie muszą być sporządzone. W Osieczu Małym jest już zgoda na przesunięcie garaży na grunty właściciela i będą oni płacić czynsz za użytkowanie miejsca pod garaże. Lada moment sprawa ta będzie załatwiona i firma od miesiąca kwietnia wchodzi na budowę drogi.
 
Skarbnik Gminy poinformowała o wysokości dofinansowania zadań ze środków własnych
i tak:
- Klub Seniora w Osieczu Małym kwota 24.500 zł,
- Klub Seniora w Łąkach Wielkich kwota 37.123 zł,
- budowa sieci wodociągowej kwota 50.000 zł,
- zakup kosiarki 30.000 zł.
 
Wójt Gminy powiedział, że prawdopodobnie będziemy musieli wydzielić teren pod działki budowlane za stadionem w Boniewie, pomyślimy też o mediach oraz o drodze na działkach.
 
Radny Piasecki zabrał głos i powiedział, że należy wydzielić pewne środki na naprawę dachów na Pałacach i innych budynkach komunalnych.
 
Wójt Gminy- przyszłościowo będziemy mogli to zabezpieczać w ramach rewitalizacji. Pierwszy obiekt, który będzie robiony to świetlica w miejscowości Otmianowo i drobne remonty. Konsekwentnie, co roku trzeba jakiś dach zrobić. Myśli, że należy kompleksowo przystąpić do wymiany dachów na budynkach komunalnych. Poinformował, że zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego o dofinansowanie na obiekty zabytkowe, ale musi być opracowana pełna dokumentacja.
 
Sekretarz Gminy – nie są to wielkie pieniądze, ale powiat jest za dofinansowaniem przy pełnej dokumentacji. Wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu i przydzielono po równo po 24.000 zł. Była też mowa o zmianie finansowania.
 
Wójt Gminy powiedział, że w pierwszej kolejności chcemy zabezpieczyć dachy
w uzgodnieniu z zabytkami, dlatego w Kaniewie rezygnujemy z wymiany dachu, będziemy go naprawiać. Zabytki życzą sobie szczegółowych analiz przy dofinansowaniu.
 
Głos zabrała radna Agnieszka Daroszewska i wskazała na konieczność naprawy dachu na budynku po RSP w Osieczu Małym.
 
Wójt Gminy powiedział, że drobne remonty tak, ale większe nie. Dachów do naprawy jest coraz więcej. Wyjaśnił, że na obiekty Skarbu Państwa, Agencja nie wchodziła w remonty, bo była Spółdzielnia i im nie było wolno, gdyby to był PGR  to tak.
 
Radny Bocian – czy można remont wymiany drzwi rozliczyć w czynszu. Dlaczego nie ma takiej możliwości.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że zna sprawę, jest Pan, który ubiegał się o zwrot za drzwi, ale rachunki miał z 2012 roku, więc nie mógł uzyskać zwrotu.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że za sprawy bieżące można zwrócić się z podaniem i komisja mieszkaniowa jest przychylna.
 
Przewodniczący Rady zapytał członków, czy są pytania do zmian w budżecie? Nikt nie zgłosił uwag ani pytań. Przewodniczący Rady powiedział, że zmiany będą przyjęte na najbliższej sesji.
 
Ad.  pkt 3. Omówienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok”
Przewodniczący Rady powiedział, że co roku jest takie sprawozdanie przedkładane i akceptowane.
 
Sekretarz Gminy – jest ta współpraca realizowana. Niektórych imprez nie możemy realizować jako Gmina, tylko przez stowarzyszenie. Stowarzyszenia i zrzeszenia kobiet promują nasza gminę. Propagujemy wszelkie działania i je dofinansowujemy.
 
Wójt Gminy powiedział, że w tym roku przez Stowarzyszenie chcemy wystąpić o większe środki na 14 września 2019 r. na odtworzenie rekonstrukcji bitwy pod Szczytnem. W tym roku robimy to my – jako Gmina Boniewo, w zeszłym roku robiła to Gmina Choceń. Z tej też okazji chcemy wydać publikację książki „Bitwy pod Szczytnem”. Będzie też nadanie sztandaru harcerzom, uroczystość uświetniona będzie mszą św.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że konstrukcja bitwy  kosztuje od 5.000 zł do 100.000 zł.
 
Wójt Gminy powiedział, że mamy partnerów i wolę ( Gmina Choceń i inne).
 
Ad.  pkt 4. Omówienie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo
Przewodniczący Rady powiedział, że program ten corocznie jest przyjmowany, każdy
z radnych otrzymał taki program do zapoznania się.
 
Wójt Gminy – jest wola by powstało schronisko dla psów samorządowe, dyspozycyjne
w miejscowości Niemojewo. Jest deklaracja Gminy Choceń. Koszt utrzymania psów
w gminach dochodzi już do 50.000 zł, a u nas jest do 15.000 zł.
 
Głos zabrał radny Marcin Stawicki i powiedział, że w Łąkach Zwiastowych jest duże skupisko domów i dzieci bawią się na drodze, jest to droga przelotowa i o nieszczęście nie trudno, prosił o progi zwalniające na tej drodze.
 
Radna Wojasińska zakomunikowała temat potłuczonych butelek szklanych na tej drodze przez dzieci, które są same w domu.
 
Wójt Gminy powiedział, że dotyczy to rodziny, gdzie matka jest ciężko chora, a dzieci są same w domu.
 
Radny Marcin Stawicki powiedział, że trzeba tam zadziałać jak najszybciej, bo na tej drodze dzieci grają w piłkę, bawią się na szosie, są to nawyki od lat jak była tam jeszcze droga żużlowa, dotyczy to trzech rodzin.
 
Wójt Gminy powiedział, że temat ten jest znany i są tam zaangażowane różne instytucje. Dla tych dzieci skierowanie do ośrodka jest też wielkim problemem. Można zrobić progi zwalniające, ale jest to też problem dla uczestników jezdni.
 
Ad. pkt 5. Omówienie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zatwierdzenie taryf
Sekretarz Gminy powiedziała, że jest to nowy temat. Wprowadzone zostały nowe przepisy
i Zarząd Gospodarki Wodnej narzucił nam pewne zasady, z którymi gmina musiała się zmierzyć. Zanim przystąpimy do ustalenia taryf to najpierw musimy opracować projekt Regulamin, przesłać do Wód Polskich w celu uzyskania opinii- by stał się prawem miejscowym, a następnie przyjąć taryfy. Projekt opracowanego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przekazany został radnym. Stawki są prognozowane na niskim poziomie i obowiązywać będą przez 3 lata.
 
Ad. pkt 6. Omówienie sprawozdania z działalności PP Choceń oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Boniewo za rok 2018
Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali raport opracowany przez Policje
w celu zapoznania się. Na sesji będzie Kierownik Posterunku Policji w Choceniu i omówi szczegóły tego raportu. Przybliży nam dane dotyczące bezpieczeństwa publicznego na terenie naszej gminy za 2018 r.   
 
Ad. pkt 7.  Omówienie projektu Statutu Gminy Boniewo
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Sekretarz Gminy i przybliżyła temat . Wyjaśniła, że ten projekt statutu jest już uzgodniony z Nadzorem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
W statucie są regulowane wszystkie zagadnienia te, które nie są zawarte w ustawie
o samorządzie gminnym. Poinformowała o wszystkich wprowadzonych zmianach.
Radny Stawicki zapytał, czy można dokonywać zmian do statutu w ciągu roku?
Pani Sekretarz odpowiedziała, że tak rada może wprowadzać zmiany.
 
Ad. pkt  8. Sprawy różne
Głos zabrał radny Paweł Bocian w sprawie pisemnej prośby dotyczącej remontów w Pałacu w Otmianowie.
 
Skarbnik Gminy –zapytała, co z mieszkańcami, którzy nie płacą czynszu?
 
Radny Paweł Bocian odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy na ten temat.
 
Wójt Gminy powiedział, że wiemy o tej awarii i będzie to naprawione.
 
Radny Paweł Bocian powiedział, że niektóre naprawy są robione, ale był w każdym mieszkaniu i naprawdę Ci lokatorzy remontują sami lokale mieszkalne, ale pozostaje kwestia dachu. Duże pieniądze wkładają w te mieszkania, ale koszty naprawy dachu ich przerażają. Dbają o te wynajmowane lokale i na pewno to wszystko pozostanie, nikt nie zabierze tego ze sobą, należy to docenić.
 
Radny Mirosław Piasecki powiedział, że trzeba się zastanowić nad wszystkimi mieszkaniami komunalnymi, bo cóż z remontem zrobionym w środku jak cieknie dach.
 
Radny Paweł Bocian powiedział, że lokatorzy mieszkań w Pałacu w Otmianowie są chętni by wykupić te mieszkania, bo dużo środków własnych zainwestowali.
 
Wójt Gminy powiedział, że chcąc remontować dachy trzeba podwyższyć czynsz. Jest program państwa na ocieplenie budynków i zmianę ogrzewania, ale nikt się nie garnie. Jeżeli ktoś remontuje mieszkanie w środku to chyba go stać na opłatę czynszu. Są też takie osoby, które nie płaca czynszu, jest ochrona danych osobowych i nie możemy wymieniać tych osób   po nazwiskach.
 
Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie wykazu zaległości w opłatach za wodę, śmieci i czynsz w liczbach ogólnych według sołectw.
 
Radny Paweł Bocian zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Pałacu w Otmianowie.
 
Radny Mirosław Piasecki powiedział, że Ci co płacą czynsze za lokale, to będą nadal płacić, a Ci co nie płacą to się śmieją.
 
Radna Agnieszka Daroszewska poprosiła o spotkanie z mieszkańcami Osiecza Małego na temat zaległości w opłatach.
 
Pani Sekretarz Gminy powiedziała, że będą zebrania wiejskie wyborcze, to można te tematy poruszać.
 
Wójt Gminy poinformował o podjętych działaniach w kierunku ściągalności zaległości
w opłatach za odpady. Coś pozytywnego sie już dzieje, podpisywane są ugody na spłatę zaległości w ratach. Poinformował, że firma odbierająca śmieci zwróciła się  pismem o 20 % podwyżkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Obecnie trwają negocjacje. Wójt powiedział też, że to co się szykuje dla nas w przyszłym roku, to jest niesamowite. Będziemy zmuszeni zbierać pięć różnych frakcji w tym mokre. Ten system jest kosmicznie drogi. Odpadów jest coraz więcej. Ceny opłat w ościennych gminach są już o 140 procent  wyższe. Cały czas mierzymy się z tym, że osoby starsze nie chcą płacić za śmieci, bo ich nie mają- musimy im to udowodnić. Obecnie nie jest to opłata tylko podatek śmieciowy. Trzeba mieszkańcom uświadomić, że dotychczas korzystali z ulgi, ale idzie trudne, bo będzie opłata od osoby a nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego.
 
Radna  Henryka Wojasińska zapytała o utylizację materiału, od Pana, o  którym rozmawiali, czy jest odebrany ten materiał?
Wójt Gminy wyjaśnił, że jeśli chodzi o azbest to Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wcześniej płacił za utylizacje całe 100 % kosztów, a w roku 2018 tylko 70 %, a w 2019 roku tylko 50 % - pozostałą część płaci każdy indywidualny mieszkaniec. Tłumaczą to  zmniejszeniem dofinansowania ponieważ środki muszą iść na inne działania ( ocieplenie budynków, wymianę  piecy C.O. prywatnych mieszkań).
Dyskutowano o możliwościach dofinansowywania utylizacji azbestu ze środków gminnych.
 
Radny Marcin Stawicki zapytał o rozbiórkę starego przystanku autobusowego, czy jest już zgoda?
 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jest już zgoda i można go rozebrać i sprzątnąć.
 
Radny Marcin Stawicki zwrócił się z prośbą o kamień na drogę w stronę Pana Mokrzyńskiego, Dobielskiego i Betczyńkiego. Ponadto poprosił o zlecenie wykonania dwóch tablic informacyjnych dla sołectwa i tablic z numerami do posesji.
 
Wójt Gminy powiedział, że te tablice można zrobić ze  środków  funduszu sołeckiego
w ramach tych 18 tys. zł.
 
Pani Sekretarz Gminy powiedziała, że zostaną zlecone do wykonania i posłużą do zawieszania obwieszczeń wyborczych.
 
Radny Marcin Stawicki zakomunikował temat pomocy dla dwójki starszych osób, zamieszkałych w Łąkach Markowych, w tym jedna z nich jest ciężko chora. Poruszył też temat  przyszłościowo wykoszenia parkingu przy cmentarzu w Boniewie na Wszystkich Świętych.
 
Wójt Gminy poinformował radnych, że na sesji będzie przyjmowana uchwała o wyborze sołtysów i rad sołeckich oraz przyjęciu harmonogramu zebrań wiejskich. Na zebraniach wiejskich będzie uczestniczył sam i Pani Sekretarz Gminy.
 
Radna Agnieszka Daroszewska prosiła o równiarkę na drogi w miejscowości Bnin, Osiecz Mały za Panem Gawrysiakiem i w stronę Wietrzychowic.
 
Radny Mirosław Piasecki zapytał, czy można skruszyć gruz zeskładowany w Osieczu Wielkim, bo są potrzeby na drogę pod lasem.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że czekamy na decyzje w sprawie rozbiórki obory w Osieczu Wielkim  i wszystko razem skruszymy. Zrobimy zapytanie o cenę i z tematem ruszymy w połowie bieżącego roku.
 
Ad. pkt  9. Zakończenie
 Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady.
 
 
Protokół sporządziła:                                          Przewodniczący obrad
 Grażyna Kwiatkowska                                          Adam Ciesielski                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (22 maja 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 maja 2019, 15:59:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150