Uchwała nr XIII/88/20Rady Gminyz dnia 20 marca 2020zmieniająca Uchwałę Nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028 Na podstawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz. 1622, poz. 1649 i poz.2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r. poz.506, poz. 1000, poz.1309, poz.1571, poz. 1696 i poz.1815)

Uchwała nr XIII/88/20
Rady Gminy
z dnia 20 marca 2020


zmieniająca Uchwałę Nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz. 1622, poz. 1649 i poz.2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r. poz.506, poz. 1000, poz.1309, poz.1571, poz. 1696 i poz.1815)


UCHWAŁA NR XIII/88/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028


Na podstawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz. 1622, poz. 1649 i poz.2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 r. poz.506, poz. 1000, poz.1309, poz.1571, poz. 1696 i poz.1815)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boniewo na lata 2020-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028 uchwaloną Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uchwała.XIII.88.20.2020-03-20-1.pdf (3358kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 marca 2020, 11:08:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33