Uchwała nr XI/76/19Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2019w sprawie utworzenia "Klubu Seniora +" w Łąkach Wielkich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 111 i art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622 )

Uchwała nr XI/76/19
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie utworzenia "Klubu Seniora +" w Łąkach Wielkich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 111 i art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622 )


UCHWAŁA NR XI/76/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie utworzenia "Klubu Seniora +" w Łąkach Wielkich


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 111 i art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Boniewo w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia o zasięgu ogólno gminnym pod nazwą „Klub Seniora +” z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Łąkach Wielkich.

2. „Klub Seniora +” w Łąkach Wielkich powstaje w ramach Programu Wieloletniego „Senior + na lata 2015- 2020 Edycja 2019”.

§ 2. Ośrodek wsparcia wskazany w § 1 działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.

§ 3. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora w Łąkach Wielkich jest nieodpłatne.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uzasadnienie
Celem niniejszej uchwały jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +, będących mieszkańcami Gminy Boniewo poprzez umożliwienie korzystania z ofertyna rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej,  obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej , w zależności od potrzeb stwierdzonychw środowisku lokalnym. Utworzenie klubu  Senior + jest jak najbardziej uzasadnione względami społecznymi.
Klub Senior + jako ośrodek wsparcia będzie działał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 stycznia 2020, 20:36:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69