Uchwała nr XII/83/20Rady Gminyz dnia 27 stycznia 2020w sprawie utworzenia „Klubu Seniora +” w Łąkach Wielkich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 111 i art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622 )

Uchwała nr XII/83/20
Rady Gminy
z dnia 27 stycznia 2020


w sprawie utworzenia „Klubu Seniora +” w Łąkach Wielkich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 111 i art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622 )Uchwała Nr XII/83/20
Rady Gminy Boniewo
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie utworzenia „Klubu Seniora +” w Łąkach Wielkich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51 ust. 1, 2 i 4, art. 111 i art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Boniewo w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia o zasięgu ogólno gminnym pod nazwą „Klub Seniora +” z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Łąkach Wielkich.
§ 2. Ośrodek wsparcia wskazany w § 1 działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.                                     
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo .
                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski
                                   
 
Uzasadnienie
Celem niniejszej uchwały jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +, będących mieszkańcami Gminy Boniewo poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej , w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Utworzenie klubu Senior + jest jak najbardziej uzasadnione względami społecznymi. Klub Senior + jako ośrodek wsparcia będzie działał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie.
           W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 stycznia 2020, 18:53:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76