Uchwała nr XI/78/19Rady Gminyz dnia 30 grudnia 2019w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/119/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 )

Uchwała nr XI/78/19
Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/119/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 )UCHWAŁA Nr XI/78/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/119/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 r.
 
            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Uchyla się uchwałę Nr XV/119/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie przejęcia przez Gminę Boniewo obowiązku odbioru i wywozu nieczystości ciekłych i ustalenia stawki opłaty za jego realizację.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2020, 19:14:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144