Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr X/68/19
Rada Gminy
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 )


UCHWAŁA NR X/68/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej Wójtowi Gminy Boniewo przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie gminy Boniewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy składać w jeden z wybranych sposobów:
1) osobiście w Urzędzie Gminy w Boniewie, ul. Szkolna 28,
2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Boniewie ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo,
3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Boniewie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym,
4) deklarację w formie elektronicznej należy złożyć w formacie WORD lub PDF.
2. Wzór deklaracji jest dostępny w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie pod adresem www.bip.boniewo.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Boniewie.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:
1) 14-tu dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nabycia nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe,
2) do 10-dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty.
§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających fakt czasowego niezamieszkiwania osoby
w gospodarstwie domowym:
1) zaświadczenie np. (WKU lub jednostki wojskowej, uczelni, internatów, zakładów pracy, instytucji itp.)
2) oświadczenie składającego deklarację potwierdzające czasowe przebywanie poza miejscem zamieszkania powyżej jednego miesiąca.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/102/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7217 z dnia 2019-12-16

Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 grudnia 2019, 10:27:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij