Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr X/65/19
Rada Gminy
z dnia 6 grudnia 2019


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

a podstawie art. 6r ust. 3, ust.3a, ust.3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku


UCHWAŁA NR X/65/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3, ust.3a, ust.3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się :
1) rodzaj i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boniewo,
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Boniewo będzie świadczyła następujące usługi:
1. Odbiór z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe odpadów komunalnych w każdej ilości.
2. Przyjmowanie odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niemojewie.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów przez przedsiębiorcę z terenu nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy:
a) odpady pozostałe z procesu segregacji oraz odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie raz w miesiącu,
b) bioodpady – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie raz w miesiącu,
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – jeden raz na dwa miesiące,
d) papier ( tektura, gazety, ulotki, karton) – jeden raz na dwa miesiące,
e) szkło – jeden raz na dwa miesiące,
f) popiół z palenisk domowych – jeden raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia, w pozostałych miesiącach - jeden raz ( w miesiącu lipcu ),
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe w ramach organizowanej zbiórki odbierane będą jeden raz w roku.
2. Ustala się, iż z terenu, na którym znajdują się nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz na których znajdują się domki letniskowe odpady komunalne będą odbierane przez uprawnionego przedsiębiorcę dwa razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października.
3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Boniewo oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany zapewnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady, dostęp do pojemnika lub worka z odpadami w dniu odbioru odpadów.

2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów jest obowiązkiem właściciela
nieruchomości. Przez okres dopuszczenia zbierania odpadów w workach, worki te zapewnia Gmina.
§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdujący się w miejscowości Niemojewo jest ogólnodostępnym miejscem odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Boniewo, w tym wyłącznym miejscem odbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz takich odpadów jak przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne (lakiery, farby, świetlówki), odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki oraz odpady tekstyliów i odzieży, zużyte akumulatory i baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest czynny:
- poniedziałek w godz. 8 00 – 12 00,
- wtorek w godz. 12 00 – 16 00,
- sobota w godz. 8 00 -12 00.
3. Ogranicza się ilość przyjmowanych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 3m3 na jedną nieruchomość na rok,
2) zużytych jedynie całych opon samochodowych do 4 sztuk z jednej nieruchomości na rok,
4. Odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów należy dostarczać na własny koszt i umieszczać je w wyznaczonych pojemnikach i innych urządzeniach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie punktu.
§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać reklamacje:
- osobiście w siedzibie Urzędu pok. nr 10,
- telefonicznie pod nr tel. 54 2840181 wew. 34,
- pocztą na adres siedziby Urząd Gminy Boniewo ul.Szkolna 28, 87-851 Boniewo, lub mailowo na adres ug_boniewo@wp.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać datę, opis i miejsce zaistnienia nieprawidłowości oraz imię, nazwisko i adres zgłaszającego, a w miarę możliwości także dokumentację fotograficzną.
3. Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie , nie później niż w terminie miesiąca od daty jej wpływu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 8. Traci moc uchwała nr XIV/107/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 7214 z dnia 2019-12-16

Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 grudnia 2019, 10:04:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij