Uchwała nr IX/60/19Rady Gminyz dnia 15 listopada 2019w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)

Uchwała nr IX/60/19
Rady Gminy
z dnia 15 listopada 2019


w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 
UCHWAŁA Nr IX/60/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 15 listopada  2019 r.
 
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów
 
            Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Ustala się ryczałtową dietę dla sołtysów w wysokości 250,00 zł
( słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) miesięcznie.
 
            § 2. Dieta przysługuje sołtysowi za każdy miesiąc pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków.
 
            § 3. Dieta nie przysługuje, w przypadku niewykonania w danym miesiącu wszystkich obowiązków należących do zadań sołtysa.
 
            § 4. Dieta wypłacana jest miesięcznie przelewem na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 bieżącego miesiąca.
 
            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 6. Traci moc uchwała Nr XI/90/16 z dnia 31 marca 2016 r. r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.
 
            § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Gminy Boniewo.
 
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski
                       
 
                                                                                  
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2019, 18:56:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57