Uchwała nr IX/56/19 Rady Gminyz dnia 15 listopada 2019w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ” Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019, poz. 688, poz. 1570

Uchwała nr IX/56/19
Rady Gminy
z dnia 15 listopada 2019


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ”

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019, poz. 688, poz. 1570UCHWAŁA Nr IX/56/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 15 listopada 2019 r.
 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ”
 
            Na podstawie art.5a ust.1  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019, poz. 688, poz. 1570 ) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1.  Uchwala się Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
            § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3.   Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji  Publicznej.
 
      PROGRAM WSPĂ Ĺ PRACY Gminy Boniewo na 2020 projekt.docx (92kB) word                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 listopada 2019, 18:50:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43