Uchwała nr VIII/52/19Rady Gminy z dnia 30 września 2019w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy BoniewoNa podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1437 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )

Uchwała nr VIII/52/19
Rady Gminy
z dnia 30 września 2019


w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1437 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 )


UCHWAŁA NR VIII/52/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1437 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boniewo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5375 z dnia 2019-10-09

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 października 2019, 08:08:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65