Uchwała nr VIII/51/19Rady Gminyz dnia 30 września 2019zmieniająca Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029 Na postawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2019 roku poz. 506)

Uchwała nr VIII/51/19
Rady Gminy
z dnia 30 września 2019


zmieniająca Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2019-2029

Na postawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2019 roku poz. 506)


UCHWAŁA NR VIII/51/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 września 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo
na lata 2019-2029

Na postawie art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2019 roku poz. 506)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boniewo na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 uchwaloną Uchwałą Nr III/15/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniona Uchwałą Nr V/23/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 roku oraz Uchwałą Nr VII/46/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 lipca 2019 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała Nr VIII.51.19..pdf (202kB) pdf Uchwała nr 51.2019 załacznik nr 1.pdf (3388kB) pdf   Uchwała nr 51.2019 załącznik nr 2.pdf (165kB) pdf
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 października 2019, 20:26:35)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (10 października 2019, 20:29:02)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 72