Uchwała nr VII/48/19Rady Gminy z dnia 29 lipca 2019z dnia 29 lipca 2019 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 39 ust. 5 i 5 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)

Uchwała nr VII/48/19
Rady Gminy
z dnia 29 lipca 2019


z dnia 29 lipca 2019 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 39 ust. 5 i 5 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)


UCHWAŁA NR VII/48/19
RADY GMINY BONIEWO

z dnia 29 lipca 2019 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej od dnia 1 września 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 39 ust. 5 i 5 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo a także granice obwodu publicznej szkoły podstawowej od 1 września 2019 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej publicznej szkoły podstawowej, o której mowa § 1, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo.
§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Uchwała.VII.48.19.2019-07-29-1.pdf (285kB) pdf

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2 poz.4326 z dnia 2019-08-06

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 sierpnia 2019, 10:44:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102