Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminyz dnia 29 lipca 2019w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

Uchwała nr VII/47/19
Rady Gminy
z dnia 29 lipca 2019


w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)UCHWAŁA Nr VII/47/19
RADY GMINY  BONIEWO
z dnia 29 lipca 2019 r.
 
 
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo
 
 
 
            Na podstawie art. 19 ust. 3  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629  ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwala się co następuje :
 
§ 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Przyjęty projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo podlega przekazaniu do organu regulacyjnego, którym jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem zaopiniowania.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo.
 
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Boniewo.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Adam Ciesielski
  REGULAMIN Regulamin dostarczania wody projekt 3.odt (31kB) plik
                                                                                  
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 sierpnia 2019, 16:23:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128