Uchwała nr VI/40/19Rada Gminy z dnia 14 czerwca 2019w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r.poz. 506) i art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 755i poz.730

Uchwała nr VI/40/19
Rada Gminy
z dnia 14 czerwca 2019


w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r.poz. 506) i art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 755i poz.730


UCHWAŁA NR VI/40/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r.poz. 506) i art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 755i poz.730 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3662 z dnia 2019-07-01

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lipca 2019, 08:24:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74