Uchwała nr VI/43/19Rada Gminy z dnia 14 czerwca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo"Na podstawie ar.11a ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt( Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku

Uchwała nr VI/43/19
Rada Gminy
z dnia 14 czerwca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo"

Na podstawie ar.11a ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt( Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku


UCHWAŁA NR VI/43/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy BoniewoNa podstawie ar.11a ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Koła Łowieckiego we Włocławku uchwala się, co następuję:
 
§ 1. W uchwale Nr V/27/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo" ,
§ 3 otrzymuje brzmienie:„3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam CiesielskiUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3661 z dnia 2019-07-01

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lipca 2019, 08:11:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66