Uchwała nr V/26/19Rada Gminy z dnia 11 marca 2019w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 ) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r. poz. 1508, poz. 1693, poz.1358, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529; z 2019 r. poz. 271 ) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 ( M. P. z 2018r. poz. 1007)

Uchwała nr V/26/19
Rada Gminy
z dnia 11 marca 2019


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 ) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r. poz. 1508, poz. 1693, poz.1358, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529; z 2019 r. poz. 271 ) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 ( M. P. z 2018r. poz. 1007)


UCHWAŁA NR V/26/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 ) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r. poz. 1508, poz. 1693, poz.1358, poz. 2192, poz. 2354, poz. 2529; z 2019 r. poz. 271 ) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 ( M. P. z 2018r. poz. 1007)
uchwala co następuje:


§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm.) dla celów przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności w postaci zasiłku celowego dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( M. P. z 2018r.
poz. 1007).
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/204/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uzasadnienie
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego , o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2018r. stanowią odpowiednio kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz.1358). Ustanowiony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( M.P. z 2018r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1630 z dnia 2019-03-21

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 marca 2019, 12:44:11)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 marca 2019, 12:52:46)
Zmieniono: korekta zapisu "Czyja "

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 100