Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXII/206/18
Rada Gminy
z dnia 14 września 2018


w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432)


UCHWAŁA NR XXXII/206/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Boniewo na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 dróg gminnych w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy
dzień zajęcia:
a) do 50 % szerokości – 4 zł;
b) powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 8 zł;
c) chodników, poboczy, placów zatok postojowych, ścieżek rowerowych, dróg gminnych – 2 zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny, jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego
przez 1 dzień.
3. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki opłat takie jak za zajęcie
1 m2 pasa drogowego.
4. Powyższe stawki opłat dotyczą również zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na prawach wyłączności
w celach, o których mowa w § 1 pkt 4.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami gminnymi lub potrzebami ruchu drogowego z wyjątkiem
urządzeń wymienionych w ust. 2, ustala się roczne stawki opłat za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut
poziomy urządzenia umieszczonego:
a) w obszarze zabudowanym – 100 zł,
b) poza obszarem zabudowanym – 50 zł.
2. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia sieci szerokopasmowych w celu powszechnego dostępu do Internetu, roczna stawka za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy wynosi –1 zł .
3. Za umieszczenie urządzeń, o których mowa w ust. 1 paragrafie 3, 2 przez okres krótszy niż rok, opłata
obliczona będzie proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami gminnymi lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę
opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu w wysokości – 1 zł;
2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia
1 m2 powierzchni:
a) reklamy o powierzchni nie przekraczającej 1 m2 – 1 zł,

b) reklamy o powierzchni powyżej 1 m2 – 1,5 zł,
3. Do zajęć, o których mowa w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio § 2 ust. 2 i 3.
§ 5. Zarządca drogi wydając pozwolenie na zajęcie pasa drogowego pod zieleń i uprawy rolne może zwolnić
wnioskodawcę z opłat za zajęcie pasa drogowego.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Boniewo Nr XIV/73/12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i uchwała Rady Gminy Boniewo Nr IX/56/15
z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Uzasadnienie
W art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o droga publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356 ) ustawodawca zawarł delegację dla organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, do ustalenia w drodze uchwały, dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
Jednocześnie ustawodawca ustalił, że opłata za jeden dzień nie może przekroczyć 10 zł, a opłata pobierana za rok nie może przekroczyć 200 zł. Ponadto przy ustalaniu stawek uwzględnia się z godnie z art. 40 ust. 9:
1) kategorię drogi, której pas drogowy zostaje zajęty;
2) rodzaj elementu zajętego pasa drogowego;
3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni;
4) rodzaj zajęcia pasa drogowego;
5) rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.
Organowi stanowiącemu jednostek samorządu terytorialnego pozostawiono pewien zakres swobody w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Granice tej swobody wyznaczają dwa elementy: z jednej strony maksymalne stawki opłat wskazane w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych z drugiej, konieczność uwzględnienia kryteriów ustalania wysokości stawek wskazanych w art. 40 ust. 9 ustawy.
Niniejsza uchwała stanowi wykonanie delegacji ustawowej i uwzględnia wynikające z niej warunki.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4797 z dnia 2018-09-26

Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 września 2018, 12:59:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij