Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Boniewo dnia 27.04.2005. r.
(miejscowość)
Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),Marianna Dzięgielewska z domu Dalentka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 26.02.1951 roku w Sadoku
Urząd Gminy Boniewo- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)


po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:Nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ............
.............................................................
.............................................................
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy
.............................................................
.............................................................
- papiery wartościowe:Nie dotyczy
.............................................................
.................. na kwotę: ................................
II.
1. Dom o powierzchni: 100m2, o wartości: 50 000 zł
tytuł prawny: .własność
2. Mieszkanie o powierzchni: ....... m2, o wartości: .........
tytuł prawny: .............................................
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia: 2,75 ha
o wartości:30 000 zł
rodzaj zabudowy: budynek mieszkalno -gospodarczy
tytuł prawny: współwłasność
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i
dochód w wysokości: .......................................
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka 0,70 ha
...........................................................
o wartości: .5 000 zł
tytuł prawny: własność
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta udziałów:Nie dotyczy
...............................................................
...............................................................
...............................................................
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
...............................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ....................................................
...............................................................
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta akcji:Nie dotyczy
...............................................................
...............................................................
...............................................................
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
...............................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: ....................................................
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .Nie dotyczy
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................


VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę
prawną i przedmiot działalności): Nie dotyczy
...........................................................
- osobiście ...............................................
.........................................................
- wspólnie z innymi osobami ...............................
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: .....................................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie dotyczy
...........................................................
- osobiście ...............................................
.........................................................
- wspólnie z innymi osobami ...............................
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: ..............................................
...........................................................
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):Nie dotyczy
...........................................................
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
.........................................................
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
.........................................................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: ...............................................
2. W spółdzielniach:Nie dotyczy
...........................................................
...........................................................
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
.........................................................
.........................................................
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...........
.........................................................
.........................................................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: .................................................
............................................................
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: Nie dotyczy
...........................................................
...........................................................
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................
.........................................................
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............
.........................................................
.........................................................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........
.........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokości: .................................................
............................................................
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu: umowa o pracę- 18 686,96 zł
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i
rok produkcji): .Nie dotyczy
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):Nie dotyczy
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................


CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ............
...............................................................
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II
części A (adres):
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Boniewo, 27.04.2005r. Marianna Dzięgielewska
(miejscowość, data) (podpis)
_____________
1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


Wytworzył: Marianna Dzięgielewska (27 kwietnia 2005)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 lutego 2006, 12:07:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2039

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij